Remediacje

Najdroższym elementem procesu remediacji jest nieplanowane wstrzymanie prac budowlanych a nie koszty związane z samą remediacją. Historia terenu, działalność która była na nim prowadzona w przeszłości oraz inne przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia zanieczyszczenia, są kluczowe przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu badań gleby i ziemi. Profesjonalnie wykonana ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi minimalizuje ryzyka związane z kosztami remediacji i nieplanowanymi przestojami w pracach na budowie. Jest to szalenie istotne zwłaszcza przy transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości (występowanie zanieczyszczenia ma wpływ na wartość działki) oraz na etapie planowania budżetu przedsięwzięcia.

Z różnego rodzaju zanieczyszczeniami powierzchni ziemi spotykamy się praktycznie w przypadku każdego rodzaju nieruchomości gruntowej, zwłaszcza na obszarach aglomeracji miejskich i terenach poprzemysłowych. Prawidłowe określenie obszaru i kubatury zanieczyszczonych gruntów oraz wybór skutecznej i optymalnej kosztowo metody oczyszczania, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych, to zadanie dla naszych doświadczonych specjalistów.

Jardźwig oferuje kompleksowe usługi związane z remediacjami i gospodarką odpadami. Profesjonalnie zajmujemy się analizą wyników oceny stanu zanieczyszczenia terenu skutkującą opracowaniem optymalnego projektu planu remediacji, uwzględniającego założenia projektowanego przedsięwzięcia. Naszym największym atutem jest wykonywanie remediacji w połączeniu z robotami ziemnymi przy wykorzystaniu wyłącznie własnych jednostek sprzętowych. Dodatkowo posiadamy własną w pełni zautomatyzowaną płytę bioremediacyjną, która naszym zdaniem jest jedynym takim obiektem w Polsce, pozwalającą nam oczyszczać grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w ilości 50 000 Mg/rok. Do procesów bioremediacyjnych wykorzystujemy własny preparat mikrobiologiczny M2, posiadający atest PZH. Dzięki długoletniej współpracy z naszymi kontrahentami jesteśmy w stanie rozszerzyć naszą ofertę o zabezpieczenie wykopu oraz prace odwodnieniowe. Nasze kompleksowe rozwiązania w połączeniu z doświadczoną kadrą pracowniczą skutkują znaczącymi oszczędnościami w budżetach naszych Klientów.

 


JAKOŚĆ NIGDY NIE JEST PRZYPADKIEM

Nierozłącznymi elementami świata biznesu stały się odpowiedzialność, zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu człowieka na środowisko. W relacjach handlowych, jak również w działalności gospodarczej oraz na gruncie prawnym, zrównoważone podejście do stanu jakości środowiska naturalnego staje się coraz bardziej istotne i cenione.

 


OFERTA JARDŹWIG:

 • ANALIZA OCENY ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
 • WYBÓR OPTYMALNEJ METODY REMEDIACJI 
 • OPRACOWANIE WNIOSKU DO RDOŚ WRAZ Z PROJEKTEM PLANU REMEDIACJI
 • UZYSKANIE OSTATECZNEJ DECYZJI RDOŚ USTALAJĄCEJ PLAN REMEDIACJI
 • PROFESJONALNE I KOMPLEKSOWE WYKONANIE REMEDIACJI
  • WYDOBYCIE ZANIECZYSZCZONYCH GRUNTÓW
  • TRANSPORT ZANIECZYSZCZONYCH GRUNTÓW
  • ZAGOSPODAROWANIE ZANIECZYSZCZONYCH GRUNTÓW
  • OCZYSZCZANIE GRUNTÓW NA WŁASNEJ PŁYCIE BIOREMEDIACYJNEJ
 • DOŚWIADCZONY NADZÓR NAD REMEDIACJĄ WRAZ Z AKREDYTOWANYM POBOREM PRÓB
 • OPRACOWANIE SPRAWZODANIA Z WYKONANYCH PRAC REMEDIACYJNYCH
 • UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z RDOŚ O SKUTECZNYM WYKONANIU REMEDIACJI

 


WARTO WIEDZIEĆ…
Definicje

 • HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI – rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat;
 • POWIERZCHNIA ZIEMI – rozumie się przez to ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe, z tym że:
  • gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,
  • ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości oddziaływania człowieka,
  • wody gruntowe – oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.2) ), które znajdują się w strefie nasycenia.
 • WŁADAJĄCY POWIERZCHNIĄ ZIEMI – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający;
 • REMEDIACJA – rozumie się przez to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu;

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

 


OBOWIĄZKI WŁADAJĄCEGO POWIERZCHNIĄ ZIEMI – INWESTORA

 • Obowiązek wykonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Obowiązek zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  Art. 101e. Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
 • Obowiązek wykonania remediacji powierzchni ziemi

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  Art. 101h. Władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji.

REMEDIACJA – rozumie się przez to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu;

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Art. 101l.

1. Remediację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza się zgodnie
z ustalonym planem remediacji.

2. Władający powierzchnią ziemi lub inny sprawca, obowiązany do przeprowadzenia remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jest obowiązany do przedłożenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji; do pisemnego wniosku dołącza się jego zapis w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Art. 101n.

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje oceny przeprowadzenia remediacji, która polega na stwierdzeniu zgodności remediacji z ustalonym planem remediacji.

2. W przypadku gdy stwierdzono niezgodność przeprowadzonej remediacji z ustalonym planem remediacji, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 


WAŻNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW

 

NASYPY A REMEDIACJA POWIERZCHNI ZIEMI

„…tereny, na których pod poziomem terenu występuje gleba antropogeniczna, nasypowa, zbudowana z odpadów o charakterze zbliżonym do cząstek glebowych (piasek, kamienie, skała płonna, gruz ceglany, gruz betonowy, żużel, odpady organiczne, zwłaszcza rozłożone) należy traktować jako powierzchnię ziemi, o ile nie są objęte przepisami o składowaniu lub magazynowaniu odpadów albo usuwaniu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.”
Ministerstwo Środowiska, Kwiecień 2015 r.

 

 

ZANIECZYSZCZENIE WÓD PODZIEMNYCH A REMEDIACJA

„…analiza wskazuje, iż brak jest w przepisach ustawy – POŚ podstaw prawnych do określania w decyzji ustalającej plan remediacji, do jakiej klasy czystości ma zostać doprowadzona woda gruntowa oraz do ustalenia planu remediacji dla zanieczyszczonych wód gruntowych.”
Ministerstwo Środowiska, Luty 2017 r.

 

Jardźwig
Kamil Jaroń
Daniel Jaroń S.C.

Biuro
ul. Graniczna 83L, 05-410 Józefów

Plac składowy
ul. Warsztatowa, 05-400 Otwock

 

Telefon

Biuro:
+48 (22) 379 17 86

Leszek Jaroń: 
+48 601 277 990 

Daniel Jaroń: 
+48 605 622 131 

Kamil Jaroń: 
+48 500 638 668 

Rafał Salwowski:
Specjalista ds. remediacji i gospodarki odpadami 
+48 501 251 412